ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι Σώμα Ασφαλείας το οποίο υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχει αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών.
Ειδικότερα, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ως αποστολή:
α. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους, καθώς και του δασικού πλούτου και φυσικού περιβάλλοντος της χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών.
β. Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πάσης φύσεως πυρκαγιών και την παροχή κάθε είδους δυνατής συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές. Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής», νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων και περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές.
Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμμετέχει, επίσης, στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης, που προκαλείται σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, συμβάλλει στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας και της πολιτικής άμυνας της χώρας.

Η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση και η διά βίου μάθηση στα κατά κλάδο πυροσβεστικά καθήκοντα, τόσο των ιδιωτών που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, όσο και των εν ενεργεία Αξιωματικών, Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών παρέχεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία. Οι παραγωγικές Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι δύο και συγκεκριμένα: Η Σχολή Ανθυποπυραγών και η Σχολή Αρχιπυροσβεστών. Ωστόσο, στην Πυροσβεστική Ακαδημία λειτουργεί και η μη παραγωγική Σχολή Πυροσβεστών.

Σχολή Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικού Σώματος

Η Σχολή Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικού Σώματος λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην κάτω Κηφισιά και έχει ως αποστολή της την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Ανθυποπυραγών, μελλοντικών Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικότερα, η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση που παρέχεται από την Σχολή Ανθυποπυραγών συνίσταται:

α. Στην εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στα επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τις επιδράσεις αυτών στην επιστήμη της πυρόσβεσης/πυρασφάλειας.
β. Στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των πυροσβεστικών εκείνων αρετών που καθιστούν το έργο του πυροσβέστη λειτούργημα, όπως ο αλτρουισμός, η αυτοθυσία, η συναδελφικότητα και η ομαδική συνεργασία.
γ. Στην διεύρυνση και αναβάθμιση των γενικών εγκυκλοπαιδικών γνώσεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος.
δ. Στην βελτίωση της φυσικής σωματικής κατάστασης και την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος.

Η φοίτηση στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαρκεί τέσσερα (4) έτη και σ’ αυτήν φοιτούν, αφενός, Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί που προέρχονται από τις τάξεις του Σώματος και εισάγονται με το σύστημα των Γενικών εξετάσεων στο δεύτερο έτος, καθώς και Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί που προέρχονται από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συγκεκριμένων ειδικοτήτων, οι οποίοι εισάγονται στο πρώτο έτος.


Σχολή Αρχιπυροσβεστών Πυροσβεστικού Σώματος


Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται για εκπαίδευση οι ακόλουθοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, ως εξής:

α. Με εισιτήριες γραπτές εξετάσεις Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής Σχολής και Πυροσβέστες τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό τους εφόσον έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση.
β. Χωρίς εισιτήριες εξετάσεις Πυροσβέστες Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό τους, εφόσον έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση.

Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι εννέα (9) μήνες.


Σχολή Πυροσβεστών Πυροσβεστικού Σώματος

Στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται για εκπαίδευση ιδιώτες κατόπιν διαγωνισμού. Οι ακριβείς προϋποθέσεις κατάταξης στην Σχολή ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη. Ο δε αριθμός των εισακτέων ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες του Σώματος για κάλυψη των υπαρχόντων κενών οργανικών θέσεων και συμπληρώνεται από πτυχιούχους Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., απόφοιτους Λυκείου, επαγγελματίες οδηγούς Γ΄ κατηγορίας και άνω, επαγγελματίες τεχνίτες ειδικότητας αυτοκινήτου, κτλ.. Η διάρκεια φοίτησης στην Σχολή Πυροσβεστών ανέρχεται μέχρι τους 6 μήνες.

Πηγή : Σχολές ενόπλων δυνάμεων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *